वर्तमान मीडिया एवं लोकतान्त्रिक समाज

वर्तमान मीडिया एवं लोकतान्त्रिक समाज
वर्तमान मीडिया एवं लोकतान्त्रिक समाज वर्तमान मीडिया एवं लोकतान्त्रिक समाज

izLrqr iqLrd ^orZeku ehfM;k ,oa yksdrkfU=d lekt^ esa mHkjrs iz”uksa dk lek/kku nsus dk ,d iz;kl gS] ftleas dqy 27 v/;k; gSa ftUgsas eq[; rhu [k.Mksa esa foHkDr fd;k x;k gSSA izFke [k.M & ehfM;k vkSj yksdra= esa 11 v/;k; gS] f}rh; [k.M & ehfM;k vkSj efgyk esa 09 ,oa r`rh; [k.M & ehfM;k ,oa i=dkfjrk] lkfgR; ,oa lekt esa dqy 07 v/;k; gSa] ftlesa orZeku lelkef;d mHkjrsa iz”uksa dk lek/kku o mÙkj nsus dk ,d iz;kl gSA eq[; :i ls orZeku ehfM;k vkSj ns'k dh jktuhfrd] lkekftd] vkfFkZd vkSj lkaL—frd eqn~nksa o O;oLFkk ds lkFk mlds varjlaca/kksa ij çdk'k Mkyrk gSA 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Views: 424
  • Brand: Kaav Publication
  • Product Code: KAAV/BP/A-127-17
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • ₹630.00
  • Ex Tax: ₹630.00